912 views
0

Tôi muốn cài lại 1 trang ERPNext mới nhưng không biết làm sao để xóa trang ERPNext hiện tại

Anonymous Answered question 14/12/2023
0

Bạn có thể dùng lệnh bench để xóa trang

bench drop-site [sitename]

Khi xóa trang bạn cần root mysql password để loại bỏ nó. Có một bản sao lưu đang được lưu giữ tại

/home/frappe/frappe-bench/archived_sites/[sitename]

Nếu bạn muốn lưu lại thì có thể truy cập vào đường dẫn trên để tải về

Trong trường hợp bạn không muốn lưu lại bản backup này bạn có thể xóa trang với tùy chọn không backup

bench drop-site [sitename] –no-backup

Anonymous Answered question 14/12/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.