Solved314 views
0

Chào các bạn,

Mình đã cài đặt ERPNext nhưng lại quên mất mật khẩu quản trị viên.

Làm thế nào để có thể phục hồi nó. Nhờ các bạn giúp đỡ

Question is closed for new answers.
admin Selected answer as best 22/09/2023
0

Bạn có thể đặt lại mật khẩu quản trị viên. Chạy câu lệnh sau trong thư mục frappe-bench:

bench –site sitename set-admin-password

admin Selected answer as best 22/09/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.